کمیته مشورتی دانشجویی

تعداد بازدید:۱۱۱۲

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته: خانم شهره مشفقی

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد پرستاری

رتبه علمی: مربی- هیأت علمی

 

اعضاء

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

 

۱

آقای دکتر بهنام مولائی

دکتری و پسا دکتری روانشناسی مشاوره و روان درمانی

ریاست دانشکده پرستاری ومامایی هیئت علمی

۲

آقای دکتر مهدی اجری

دکتری تخصصی آموزش پرستاری

هیئت علمی- استادیار

۳

علیرضا رضاخانی مقدم

دانشجوی پرستاری

ورودی ۹۶

۴

بهروز جعفری

دانشجوی پرستاری ارشد داخلی- جراحی

ورودی ۹۷

۵

مهسا اقلیمی

دانشجوی مامایی

ورودی ۹۵

۶

صادق صبحی

دانشجوی پرستاری

ورودی ۹۵

۷

مهدی پناهی

دانشجوی فوریت های پزشکی

ورودی ۹۶

۸

مریم خیاط

دانشجوی مامایی

ورودی ۹۶

۹

سیمین ستونه

دانشجوی پرستاری

ورودی ۹۵

۱۰

محسن محمدی

دانشجوی پرستاری ارشد داخلی- جراحی

ورودی ۹۶

۱۱

رضا روشنگری

دانشجوی اتاق عمل

ورودی ۹۵

۱۲

علی مرادی

دانشجوی اتاق عمل

ورودی ۹۶

۱۳

مهران پناهی

دانشجوی پرستاری

ورودی ۹۴

۱۴

محمدمهدی نجات

دانشجوی پرستاری

ورودی ۹۶

۱۵

پوریا گلمغانی آذر

دانشجوی اتاق عمل

ورودی ۹۷

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشجویان مشتریان اصلی نظام آموزشی هستند و وجود سازوکار دائمی برای بهره گیری از نظرات آنان برای بهبود نظام آموزشی ضروری است و بعبارتی دانشجو محور اصلی فعالیت های دانشگاه را تشکیل میدهد و بیش از سایر اجزای نظام آموزشی، از تغییر و تحولات برنامه ها و سیاستگزاری های آموزشی و پژوهشی دانشگاه متاثرمی شود لذا بموجب آئین نامه کمیته های مشورتی دانشجویی در مراکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی کشور مسئولیت ارتقای کیفی آموزش از طریق جذب همکاری و مشارکت دانشجویان، زمینه رشد و پویایی هرچه بیشتر برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده فراهم می گردد.

هدف کمیته مشورتی دانشجویان

زمینه سازی برای بهره گیری از خلاقیت وطرح ها وایده ها ی نوآورانه آموزشی دانشجویان
بسترسازی تعامل و تبادل تجارب و فعالیتهای دانشجویی در حیطه آموزش علوم پزشکی

آئین نامه تشکیل کمیته های مشورتی دانشجویی

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷