کمیته برنامه ریزی

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته: آقای محمدتقی سوادپور

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

رتبه علمی: هیئت علمی

پست الکترونیک:

اعضا

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

آقای دکتر بهنام مولائی

دکتری و پسا دکتری روانشناسی مشاوره و روان درمانی

ریاست دانشکده پرستاری و مامایی- هیئت علمی

۲

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

دکتری تخصصی پرستاری

معاون آموزشی دانشکده-هیئت علمی- دانشیار

۳

خانم فیروزه اسدزاده

کارشناس ارشد مامایی

دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی

هیئت علمی- مربی

۴

خانم معصومه رستم نژاد

کارشناس ارشد مامایی

هیئت علمی- مربی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه ریزی درسی و آموزشی

اهداف

- مشارکت وهمکاری مستمر با واحد برنامه ریزی درسی تئوری و بالینی پرستاری و بالینی دانشکده

- برگزاری جلسات مستمر طی هر ترم تحصیلی برنامه ریزی درسی با مسئولین برنامه ریزی دروس تئوری و بالینی پرستاری و مامایی

- پیگیری برنامه های آموزشی (تئوری و بالینی) هرترم

- دریافت یک نسخه طرح دوره دروس تئوری و بالینی از مدیران گروه های آموزشی

- تاکید برباز بینی طرح دوره دروس توسط گروه های آموزشی

- قراردادن طرح دوره و طرح دروس اساتید گروه های آموزشی بر روی سایت دانشکده

- ارائه بازخورد طرح دوره و طرح دروس به اساتید گروه ها

آخرین ویرایش۰۷ خرداد ۱۳۹۸