کمیته ارزشیابی

مسئول کمیته

نام و نام خانوادگی مسئول کمیته: خانم الهامه نصیری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد پرستاری

رتبه علمی: مربی

اعضاء کمیته:

شماره

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

۱

خانم دکتر معصومه آقامحمدی

دکتری تخصصی پرستاری

هیئت علمی- استادیار

معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی

۲

خانم اکرم الفبایی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی- هیأت علمی

۳

خانم فرح وش پروین درآبادی

کارشناس ارشد پرستاری

مربی آموزشی

۴

خانم اعظم تدین

دانشجوی ارشد پرستاری

مربی آموزشی

۵

خانم زهرا آزادی

کارشناس پرستاری

کارشناس ارزشیابی اساتید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رسالت

این کمیته با رسالت اصلی ارتقا و بهبود نظام آموزشی، بواسطه ارزشیابی نظام دارتمامی عوامل نظام آموزشی (اساتید، برنامه ها، دانشجویان و...) می باشد.

اهمیت ارزشیابی

استفاده ازارزشیابی درنظام آموزش پزشکی از اهمیت ویژهای برخوردار است بدلیل آنکه هر نظامی باید نیروی انسانی کارآزموده با کیفیت مطلوب را برای عرضه مراقبتهای درمانی و بهداشتی تربیت کند.

از این رو کیفیت آموزشی و پژوهشی به ویژه دراین نظام که بطورمستقیم با سلامتی انسانها سر و کار دارد باید مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور مستمر بهبود یابد تا بتوان ازتحقق رسالت مأموریت و هدفهای ویژه دانشگاه اطمینان یافت. این امر درصورتی انجام خواهد شد که نظام ارزشیابی دانشگاه درباره مطلوبیت عوامل درونداد (دانشجو، هیأت علمی، برنامه درسی و مانند اینها) فرآیند (تدریس، یادگیری، امکانات) وبرونداد (فارغ التحصیلان، تألیفات) به طور مستمر قضاوت به عمل آورد و حاصل آن را جهت بهبود امور (آموزشی، پژوهشی، عرضه خدمات تخصصی به جامعه) مورد استفاده تصمیم گیرندگان قرار دهد.

مسلماً انعکاس نتایج این ارزشیابی ها به مسئولین دروس و دپارتمان های ذیربط، علاوه بر ارتقاء سیستم آموزشی جهت استخدام اساتید و حتی تخصیص اعتبارات مالی و اعتباربخشی دپارتمان ها و برنامه های آموزشی مورد توجه خواهد بود.

تعریف ارزشیابی

ارزشیابی به یک فرایند نظامدار برای جمع‌آوری، تحلیل و تفسیر اطلاعات گفته می‌شود به این منظور که تعیین شود آیا هدف‌های مورد نظر تحقق یافته‌اند یا در حال تحقق یافتن هستند و به چه میزانی.در ارزشیابی ما بر اساس اطلاعاتی که از طریق روش‌های مختلف اندازه‌گیری رسیدیم به داوری و قضاوت می‌نشینیم. پس ارزشیابی یعنی قضاوت و داوری کردن بر اساس یک معیار یا معیارها.

حیطه عملکردی کمیته ارزشیابی

- ارزشیابی اساتید

- ارزیابی درونی

- ارزیابی برنامه آموزشی

- تحلیل آزمون

- ارزیابی فراگیران

-ارزیابی برون داد

ارزشیابی اعضای هیات علمی

سیستمی که مرکز برای ارزشیابی اعضای هیأت علمی بکار می گیرد به سه بخش عمده تقسیم می گردد:

الف) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط فراگیران (شامل: دانشجویان، کارآموزان، کارورزان و دستیاران)

ب) ازرشیابی اعضای هیأت علمی توسط مدیریت (شامل: مدیر گروه، رئیس و معاون آموزشی دانشکده، معاون آموزشی مراکز آموزشی درمانی)

پ) ارزشیابی اعضای هیأت علمی توسط همتایان

هر سال تحصیلی حدوداً دوازدهم اردیبهشت ماه نتایج ارزشیابی بصورت محرمانه به اعضای هیأت علمی ارسال می گردد.

شایان ذکر است است، در حال حاضر ارزشیابی اعضای هیأت علمی به صورت دست ونیمه ماشینی انجام می پذیرد.

 

 

ارزشیابی درونی

هدف کمک به بهبود ارتقای کیفیت و استاندارد سازی آموزش در گروههای آموزشی و اعتبار بخشی آموزشی.

مراحل ۱۲ گانه پیشنهادی ارزیابی درونی عباس بازرگان

 • آشنایی اعضا با فلسفه و اهداف
 • تشکیل کمیته ارزیابی درونی
 • تدوین برنامه زمان بندی اجرا
 • تعیین داده های مورد نیاز
 • مشخص کردن ملاک، عوامل و شاخص ها
 • تعیین معیار قضاوت درباره کیفیت
 • تهیه ابزاراندازه گیری
 • گردآوری داده ها
 • تحلیل داده ها و قضاوت درباره کیفیت عوامل مورد ارزیابی
 • بازنگری و تصریح هدف های گروه آموزشی
 • تدوین گزارش مقدماتی، گرفتن بازخورد از اعضا و اعمال پیشنهادات
 • تدوین گزارش نهایی

ارزشیابی برنامه آموزشی

ارزشیابی برنامه درسی یکی از اساسی ترین شیوه های بررسی، بهبود کیفیت آموزش و ارائه باز خورد و پیشنهادات اصلاحی در تمام مؤسسات آموزش عالی محسوب می شود در واقع ایجاد سیستم ارزشیابی به شناسایی نقاط قوت و ضعف واصلاح نارساییهای آموزشی کمک می کند و بعبارتی ارزشیابی برنامه درسی فرآیند گردآوری داده ها در مورد درس و برنامه درسی و به کارگیری این داده ها برای تصمیم گیری در مورد راه های حفظ و یا تغییر برنامه می باشد.

بر همین اساس استفاده از ارزشیابی درنظام آموزش پزشکی از اهمیت ویژه ای برخوردار است چرا که نظام آموزش پزشکی مکلف است نیروی انسانی کارآزموده و توانمند را برای عرضه مراقبتهای درمانی و بهداشتی مطلوب و مناسب تربیت کند.

از این رو کیفیت آموزشی و پژوهشی به ویژه دراین نظام که بطورمستقیم با سلامتی انسانها سر و کار دارد، باید مورد ارزیابی قرار گرفته و بطور مستمر بهبود یابد تا بتوان ازتحقق رسالت مأموریت و هدفهای ویژه دانشگاه اطمینان یافت.

تحلیل آزمون

ارتقا و کمک به بهبود استاندارد سازی آزمون های پیشرفت تحصیلی یا آزمون هایی که برای ارزشیابی تاثیر سایر برنامه های آموزشی اجرا می شود

راهکار ارتقای آگاهی و مهارت اساتید در زمینه روش های ارزیابی کیفی وکمی (آماری) سوالات آزمون ها

اجرای تحلیل آزمون با نرم افزار تخصصی و ارائه بازخورد به اساتبد.

عملکرد

 • برنامه ریزی کارگاه تحلیل آزمون جهت افزایش دانش و مهارت مدرسان در زمینه فوق.
 • ارسال آزمون های برگزاری شده برای تحلیل به دانشگاه.
 • تهیه گزارش از وضعیت آزمون های تحلیل شده برحسب شاخص های مربوطه.
 • ارائه بازخورد به اساتید

 

تجزیه وتحلیل کمی - سوال بر اساس سه پارامتر مورد نقد و بررسی قرار می گیرد: Difficulty درجه دشواری،

Discrimination ضریب افتراق، Detractor گزینه های انحرافی

هدف

اساسی ترین هدف این واحد طراحی و اجرای ارزشیابی فعالیت واحدها، ارزشیابی عملکرد اساتید و ارزیابی درونی دانشگاه را در بر می گیرد که اهداف جزیی آن عبارتنداز:

• تدوین فرمهای ارزشیابی با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی اساتید

• ارتقا بهره وری آموزشی (Educational Productivity) از طریق ارتقاء سطح عملکرد اساتید بر مبنای ارزشیابی های مستمردرهرنیمسا ل تحصیلی

• تعیین کیفیت برنامه های آموزشی (شناسنامه درس، اهداف درس، محتوا، منابع، روش تدریس، چگونگی آزمون، چگونگی ایجاد انگیزه در یادگیرندگان)

• آگاه سازی اساتید و اعضاء هیأت علمی از جایگاه و اهمیت ارزشیابی (تهیه پمفلت و کارگاه آموزشی)

• همکاری با سایر مراکز برای تعیین راهکارهایی به منظور حل مشکلات شناسایی شده

• نظارت، باز نگری ارزشیابی دانشجوو بهره گیری از نظرات و احساسات آنها درباره درس

• مبادله اطلاعات با سایر دانشگاه هایی که در مورد ارزشیابی آموزشی فعالیت نموده اند

• کمک به مدیران در تصمیم گیریهای آموزشی و برنامه ریزی های استراژیک دراز مدت

• تدوین روشهای ارزشیابی با توجه به نظر کارشناسان عضو کمیته ارزشیابی اساتید

• پژوهش در آموزش جهت دستیابی به روشهای نوین آموزشی با بهره وری بالا

• پایش ونظارت بر سیستم ارزشیابی مستمر در دانشکده ها و گروههای آموزشی

• فرهنگ سازی و ترغیب اساتید جهت بکارگیری روش های نوین ارزشیابی

• انعکاس نتایج استخراج شده ارزشیابی به مراجع ذیصلاح در صورت نیاز

• اندازه گیری نتایج فعالیت های یاددهی- یادگیری در یادگیرندگان

• انجام هماهنگی ها و مدیریت خودارزیابی واحدهای مختلف مرکز

• ارائه بازخوردهای مناسب به اساتید بر اساس نتایج به دست آمده

• تحلیل سؤالات به منظور تضمین حداقل کیفیت برای امتحانات

• فرهنگ سازی برای استفاده از روش های نوین ارزشیابی برنامه

• تفسیر و توصیف نتایج ارزشیابی و ارزش گذاری روی نتایج

• ارزشیابی اساتید و بازبینی فرمهای ارزشیابی استادان

• برگزاری ماهانه نشست های علمی واحد ارزشیابی

• ارزشیابی وبازبینی فرمهای ارزشیابی مدیران

• پژوهش در خصوص مباحث ارزشیابی

 

 

آخرین ویرایش۱۵ دی ۱۳۹۷