تبریک - آرشیو

تبریک رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت انتخاب دو تن از همکاران این دانشکده به عنوان عضو هیئت مدیره جدید نظام پرستاری اردبیل در پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری کشور

تبریک رئیس دانشکده پرستاری و مامایی به مناسبت انتخاب دو تن از همکاران این دانشکده به عنوان عضو هیئت مدیره جدید نظام پرستاری اردبیل در پنجمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری کشور

در پنجمین دوره از انتخابات سازمان نظام پرستاری کشور که روز جمعه ۲۱ تیرماه۹۸ برگزار شد سرکارخانم مینا نهامین و جناب آقای سعید مهری از همکاران محترم این دانشکده به عنوان اعضای هیئت مدیره جدید نظام پرستاری اردبیل انتخاب شدند

ادامه مطلب