تبریک - آرشیو

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد
طی حکمی از سوی معاونت آموزشی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

خانم دکتر منصوره کریم الهی عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری ایران منصوب شد

خانم دکتر منصوره کریم الهی دانشیار و عضو محترم هیئت علمی دانشکده پرستاری و مامایی طی حکمی از سوی دکتر باقر لاریجانی معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان عضو هیئت ممتحنه و ارزشیابی رشته پرستاری منصوب شد

ادامه مطلب