اخبار

نشست مشترک دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی با مدیران مرکز فوریتهای پزشکی استان

نشست مشترک دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی با مدیران مرکز فوریتهای پزشکی استان

دکتر بهنام مولائی ریاست محترم دانشکده پرستاری و مامایی به همراه معاونت محترم آموزشی، مدیر محترم گروه فوریتهای پزشکی و چند تن از اساتید محترم گروه فوریتهای پزشکی روز یکشنبه ۱۰ آذرماه۹۸ ضمن شرکت در نشست مشترک مدیران پیش بیمارستانی دانشگاه (فوریتهای پزشکی استان) از واحد دیسپچ، واحد هشتصد و پایگاه آموزشی فوریتهای پزشکی استان بازدید نمودند

ادامه مطلب