اعضاء ستاد

ردیف

نام و نام خانوادگی

 

پست سازمانی

سمت در ستاد

1

دکتر قدرت اخوان اکبری

ریاست دانشگاه

رئیس ستاد

2

حجت الاسلام حمید واحدی زاده

 

مسئول نهاد رهبری دانشگاه

دبیر ستاد

3

حجت الاسلام علی زارع

 

معاون نهاد رهبری

مسئول دبیرخانه ستاد

4

دکتر بهروز دادخواه

 

معاون فرهنگی دانشجویی

عضو ستاد

5

دکتر محمدرضا بنایی

 

معاون درمان

عضو ستاد

6

حجت الاسلام کاظم معاضدی عالی

 

مدیر گروه معارف اسلامی

عضو ستاد

7

دکتر جعفر محمدشاهی

 

دبیر هم اندیشی اساتید

عضو ستاد

8

دکتر عبداله مهدوی

 

هیئت علمی دانشگاه

عضو ستاد

9

سعید طوماری

 

مسئول بسیج دانشجویی

عضو ستاد