تیم مدیریتی

 

  1. ریاست بیمارستان و مسئول فنی بیمارستان: دکتر رضا پاکدل

  2. مدیریت بیمارستان: حسین قربانی

  3. مدیریت پرستاری: ویدا حمیدی فر

  4. مسئول فناوری و اطلاعات: کاظم باغبان ژافر

  5. مسئول کارگزینی و رسیدگی به شکایات: احمد محمد زاده

  6. مسئول امور مالی: محمد زنده دل

  7. مسئول دفتر بهبود کیفیت و سوپروایزرآموزشی:خانم مریم آذری

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۸