مطالب مرتبط با کلید واژه " innovation "واحد علم سنجی

‌ علم سنجی یکی از رایج‌ترین روش‌های ارزیابی فعالیت‌های علمی می‌باشد. رسالت واحد علم سنجی آن است تا از طریق بررسی و ارزشیابی مستمر تولیدات علمی اساتید، مراکز تحقیقاتی و سایر واحدهای تابعه، در راستای ارتقاء کمی و کیفی تولیدات علمی ...