معاونین آموزشی

معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

معاون آموزشی دانشگاه دکتر مسعود انتظاری اصل معاون آموزش علوم پایه و پژوهش دانشکده پزشکی دکتر محمدقاسم گلمحمدی
معاون آموزش بالینی دانشکده پزشکی دکتر جعفر محمدشاهی معاون آموزشی دانشکده بهداشت دکتر افروز مردی 
معاون آموزشی دانشکده دندانپزشکی دکتر کریم جعفری کفاش معاون پژوهشی دانشکده بهداشت  دکتر مهدی وثوقی نیری
معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) دکتر حسین دوستکامی معاون آموزشی دانشکده داروسازی دکتر لیلا رضائی شیرمرد
معاون آموزشی مرکز آموزیش درمانی دکتر فاطمی دکتر پرویز مولوی معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی بوعلی دکتر رسول ملاطفی
معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامائی اردبیل دکتر معصومه آقامحمدی معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی علوی دکتر مهزاد یوسفیان
معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امام رضا (ع) دکتر حبیب اوجاقی معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی خلخال  

مشخصات معاونین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی درمانی نخستین بار توسط سایت دانشکده پزشکی و پیراپزشکی به تاریخ ۱۰ مرداد ۹۵ منتشر و ۲۹ مرداد ۹۷ به روزرسانی شد.

کلید واژه ها: معاونین آموزشی، مراکز آموزشی درمانی، دانشگاه، دانشکده دندانپزشکی، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، دانشکده دارو سازی، دانشکده علوم پزشکی خلخال، مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره)، مرکز آموزشی درمانی علوی، مرکز آموزشی درمانی بوعلی

آخرین ویرایش۰۵ مرداد ۱۳۹۸