کمیته تدوین و بازنگری برنامه استراتژیک

اعضای کمیته استراتژیک دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
 

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر اکبر پیرزاده عضو و رئیس (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۷۳۵
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۹۸
دکتر جعفر محمدشاهی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۷۷
دکتر سعید صادقیه اهری عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۷۴۱
دکتر خاطره عیسی زاده عضو و دانش آموخته (عضو هیأت علمی) ۳۳۵۳۴۶۷۷
دکتر حسین دوستکامی عضو (عضو هیأت علمی) ۳۳۲۵۲۲۵۱
اکبر معصومعلیزاده عضو ۹۷ ۳۳۵۳۴۶
علیرضا احدی عضو ۳۳۵۳۴۶۸۹
کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
حجت الله خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
محمد سلیمی عضو ۳۳۵۳۴۷۳۳
دکتر عسگر آرمون عضو ۳۳۵۳۴۶۸۸
لیلا داداشی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۸
سینا رسول زاده عضو (دانشجو) ۳۳۵۳۴۶۹۹
فاطمه حاضری  عضو ( دانشجو )   
سیده مدینه انجمنی  عضو و دبیر ۳۳۵۳۴۶۷۷

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ (۰۴۵ برای خارج از استان)
کمیته استراتژیک، دانشکده، دانشگاه

 

 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۸