سرفصل دروس

 

رشته مقطع
بیوشیمی بالینی ارشد
پزشکی دکتری عمومی
پزشکی (جدید) دکتری عمومی
رادیولوژی کارشناسی
علوم آزمایشگاهی کارشناسی
علوم تشریح کارشناسی ارشد
فیزیولوژی کارشناسی ارشد
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی
فناوری اطلاعات سلامت ورودی 98 به بعد کارشناسی 
فناوری اطلاعات سلامت کارشناسی ارشد 
میکروب شناسی کارشناسی ارشد
هوشبری پیوسته کارشناسی
هوشبری پیوسته (جدید) کارشناسی
هوشبری ناپیوسته کارشناسی

برای مطالعه سرفصل ها روی نام رشته ها کلیک شود.

آخرین ویرایش۱۰ دی ۱۳۹۸