ریاست دانشکده

‌‌دکتر افشین فتحی : رئیس دانشکده پزشکی و پیراپزشکی
رتبه علمی: دانشیار؛ رشته تحصیلی: دکترای فوق تخصصی بالینی، 
خون و سرطان کودکان
پست الکترونیکی a.fathi@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌
تلفن تماس ۳۳۵۳۴۷۳۵؛ دورنویس ۳۳۵۳۴۶۹۴
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹ - ۰۴۵

سوابق پژوهشی در: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات

آخرین ویرایش۲۴ آذر ۱۳۹۸