آیین نامه ها و دستورالعمل ها

تعداد بازدید:۴۶۶۷

آیین نامه استاد مشاور
آئین نامه کارشناسی ارشد
برگزاری دوره MD-PhD
آیین نامه کاردانی و کارشناسی
آیین نامه دکتری عمومی پزشکی
آیین نامه انتخاب دانشجوی نمونه
آیین نامه آموزش دستیار تخصصی
آئین نامه دکتری تخصصی پژوهشی
آئین نامه فعالیت های جهادی دانشگاهیان
شرح وظایف کارورزان دوره دکترای عمومی پزشکی
آئین نامه آموزش پزشکی جدید_مصوب۱مرداد ۹۶
استانداردهای تغدیه و رژیم درمانی - مصوب ۱۶ اسفند ۹۵
آیین نامه ادامه تحصیل دانشجویان ممتاز و استعداد درخشان
شیوه نامه رفتار و پوشش حرفه ایی دانشجویان مصوب دیماه ۱۳۹۱
آئین نامه استفاده از تسهیلات ادامه تحصیل دانشجویان استعدادهای درخشان
راهنما و استانداردهای مراکز برگزاری آزمون صلاحیت بالینی دوره دکترای پزشکی عمومی
آئین نامه انتقال دانشجویان ایرانی شاغل به تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی خارج از کشور به دانشگاه / دانشکده های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی داخل کشور (پردیس های خودگران و ظرفیت مازاد) (مصوب بیست دی نود و چهار)

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۸