شورای آموزشی

تعداد بازدید:۲۷۶۷
اعضای شورای آموزشی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی اردبیل
نام خانوادگی، نام سمت در شورا نام خانوادگی، نام سمت در شورا
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس شورا دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر خاطره عیسی زاده عضو دکتر ایرج فیضی عضو
دکتر رضا علی پناه مقدم عضو دکتر هادی پیری عضو
دکتر کاظم معاضدی عضو کاظم آخربین دبیر شورا

تلفن تماس با دبیر شورا ۳۳۵۱۲۰۰۷-۰۴۵

تقویم شورای آموزشی شش ماهه اول 1399 


اساتید مشاور دانشجویان در سالتحصیلی ۹۸-۹۷

تقویم جلسات شورای آموزشی شش ماه دوم سال ۱۳۹۷

کلید واژه ها: شورا،آموزش، اعضای شورا، دانشکده پزشکی، دانشکده پیراپزشکی، اردبیل، دکتر اکبر پیرزاده، دکتر محمدقاسم گل محمدی، دکتر جعفر محمدشاهی، دکتر خاطره عیسی زاده، دکتر رضا علی پناه مقدم، دکتر کاظم معاضدی، دکتر محمد امانی، دکتر ایرج فیضی، کاظم آخربین

آخرین ویرایش۲۱ اسفند ۱۳۹۸