کارشناسان اداره آموزش

 

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت تلفن داخلی تلفن مستقیم
ایرانداخت جعفری کارشناسی ارشد  آموزش پزشکی  آموزش علوم پایه و فیزیوپاتولوژی ۱۰۹ ۳۳۵۳۴۸۳۷
شبنم داودی کارشناسی ارشد پرستاری آموزش علوم بالینی ۱۰۸ ۳۳۵۳۴۸۳۷
زهرا شمس آذر کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی آموزش پیراپزشکی ۱۰۴ ۳۳۵۳۴۶۷۸
محمد صاحبقرانفرد کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی آموزش تحصیلات تکمیلی و مسئول لاگ بوک الکترونیکی ۱۳۳ ۳۳۵۳۴۶۸۸
      امور هماهنگی کلاسها ۱۳۵ ۳۳۵۳۴۷۸۳
علی ستاری کارشناسی ارشد هوشبری مربی هوشبری ۱۱۵ ۳۳۵۳۴۷۰۰


‌‌تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

اداره آموزش
دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین ویرایش۲۰ بهمن ۱۳۹۸