اداره آموزش

رئیس اداره آموزش پزشکی

کاظم آخربین

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: مدیریت آموزشی
پست الکترونیکی Kazemakharbin@yahoo.com
تلفن‌های تماس: تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۶۹۹، تلفن داخلی ۱۱۲
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)


کارشناسان اداره آموزش


اطلاعیه‌ها و برنامه‌های آموزشی

کلید واژه ها: رئیس، اداره آموزش، دانشکده، کارشناسی ارشد، مدیریت آموزشی، کاظم آخربین

آخرین ویرایش۱۶ فروردین ۱۳۹۹