کمیته ایمنی و بهداشت کار

تعداد بازدید:۲۱۷۵

هدف کمیته ایمنی و بهداشت کار: تأمین و حفظ محیط سالم و پاک آموزشی- پژوهشی، ارتقا سطح ایمنی و همچنین سلامت کلیه افراد در محیط دانشکدهاعضای کمیته ایمنی و بهداشت کار

نام و نام خانوادگی سمت مرتبه علمی
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس کمیته  دانشیار 
دکتر بهنام محمدی عضو و دبیر کمیته دانشیار 
دکتر محمد ماذنی عضو دانشیار
دکتر محسن ارزنلو عضو استاد
دکتر محسن سقا عضو دانشیار
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو دانشیار
دکتر محمدرضا اصلانی  عضو استادیار 
مهندس بهزاد سرانجام عضو مربی (هیأت علمی)
حجت الله خانزاده عضو کارشناس ارشد (کارمند)

* روش اجرایی واحد ایمنی و بهداشت کار * آئین نامه و دستورالعمل
تلفن تماس دبیر کمیته ایمینی و بهداشت کار ۳۳۵۳۴۷۰۴؛ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۱۹ بهمن ۱۳۹۸