اعضای شورای مرکزی کمیته تحقیقات و فناوری دانشجویی دانشکده پزشکی

تعداد بازدید:۶۵۶

اعضای دانشجویی کمیته تحقیقات دانشکده پزشکی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی رشته تحصیلی سمت در کمیته
رضا پناهی زاده  دانشجو پزشکی 95 دبیر کمیته
الهه اصلان پور  دانشجو پزشکی 97 مسئول امور پژوهش 
سینا احتشام  دانشجو پزشکی 96 مسئول امور آموزش 
آراز تاریوردی پور  دانشجو پزشکی 97 مسئول برنامه ریزی و بودجه 
علیرضا تیموری دانشجو پزشکی 95 مسئول امور فوق برنامه 
 رامین خلیلی  دانشجو  پزشکی 97 مسئول امور اداری 

 

آخرین ویرایش۱۴ اسفند ۱۳۹۸