اعضای دانشجویی کمیته تحقیقات پیراپزشکی

نام نام خانوادگی رشته و ورودی سمت در کمیته
ریحانه گلعذاری علوم آزمایشگاهی ۹۵ دبیر کمیته
آرزو پناهی هوشبری ۹۵ مسئول برگزاری کارگاه ها
مریم عزیزی هوشبری ۹۵ مسئول اداری
هانیه عبدالله زاده رادیولوژی ۹۵ مسئول طرح و پروژوزال ها
مونا منصوری علوم آزمایشگاهی ۹۵ مسئول سایت و طراحی پوستر

 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷