امور هماهنگی کلاسها

 

تلفن مستقیم: 33534783 (045 )

تلفن داخلی: ۱۳۵

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰ و ۳۳۵۳۴۶۷۹

(۰۴۵ برای خارج از استان)

 

 

اداره آموزش

 

 

دانشکده

 

 

دانشگاه

آخرین ویرایش۰۹ مهر ۱۳۹۸