کارگاههای مهارتهای عملی

آموزش مهارتهای بالینی: در این دسته آموزشها، انجام مهارتهای تکنیکی مدنظر قرار می‌گیرد که به شرح ذیل می‌باشند:
۱- تزریقات وریدی و رک گیری ۲- تزریقات عضلانی، زیرجلدی، داخل جلدی ۳- خون گیری شریانی ۴- احیای، قلبی ریوی پایه نوزاد، کودک، بزرگسال ۵- احیای قلبی ریوی پیشرفته نوزاد، کودک، بزرگسال ۶- لوله گذاری تراشه نوزاد، کودک، بزرگسال ۷- انواع بخیه ۸- انواع پانسمان ۹- انواع بانداژ ۱۰- سوندگذاری معده ۱۱- سوندگذاری مثانه (مردان، زنان) معاینه پروستات و تستیس ۱۲- پونکسیون کمری نوزاد، بزرگسال ۱۳- رعایت اصول استریل در اطاق عمل ۱۴- افاسمان و دیلاتاسیون ۱۵- زایمان طبیعی ۱۶- کاتدان ۱۷- چست تیوپ ۱۸ - گوش، حلق و بینی ۱۹ - احیاء پایه و هایملیخ نوزاد و کودک.
آشنایی با وسایل مربوط به مهارت¬ها، شناخت محلهای آناتومیک مربوطه، آشنایی با داروهای مورد نیاز و آشنایی با الگوریتم‌¬های بالینی به صورت تئوری با انجام عملی مهارت بر روی مانکن¬ها و مولاژهای مربوطه.

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۸