کمیته اقامه نماز

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
حسن لطفی عضو کاظم آخربین عضو
علیرضا احدی عضو حجت الله خانزاده عضو
کرامت حسن زاده  عضو دکتر عسگر آرمون عضو
وحید فاتحی عضو مریم والی نیا عضو
لیلا داداشی عضو سید ابراهیم انجمنی عضو و دبیر

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۵۳ - تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۹