کمیته امر به معروف و نهی از منکر

تعداد بازدید:۱۱۰۳
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس ۳۳۵۳۴۷۳۵ دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۸
دکتر جعفر محمدشاهی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ دکتر خاطره عیسی زاده عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷
حسن لطفی  عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷ کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
  عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰ حجت الله خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
کرامت حسن زاده  عضو ۳۳۵۳۴۷۳۳ دکتر عسگر آرمون عضو ۳۳۵۳۴۷۳۲
وحید فاتحی عضو ۳۳۵۳۴۷۸۳ مریم والی نیا عضو ۳۳۵۳۴۷۸۳
لیلا داداشی عضو ۳۳۵۳۴۷۳۲ سید ابراهیم انجمنی عضو و دبیر ۳۳۵۳۴۶۷۸

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۳۹۹