کمیته عفاف و حجاب

تعداد بازدید:۱۰۹۶
نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر بهمن بشردوست عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
حسن لطفی  عضو کاظم آخربین عضو
علیرضا احدی عضو حجت الله خانزاده عضو
کرامت حسن زاده  عضو دکتر عسگر آرمون عضو
وحید فاتحی عضو مریم والی نیا عضو
لیلا داداشی عضو - -

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

 
 

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹