کمیته عفاف و حجاب

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته نام و نام خانوادگی سمت در کمیته
دکتر اکبر پیرزاده عضو و رئیس دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر جعفر محمدشاهی عضو دکتر خاطره عیسی زاده عضو
اکبر معصومعلیزاده عضو کاظم آخربین عضو
علیرضا احدی عضو حجت الله خانزاده عضو
محمد سلیمی عضو دکتر عسگر آرمون عضو
وحید فاتحی عضو مریم والی نیا عضو
لیلا داداشی عضو - -

تلفن تماس رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ - ۰۴۵
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

 
 

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۸