کمیته برنامه ریزی درسی

تعداد بازدید:۱۰۴۸

نام و نام خانوادگی

سمت در کمیته
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس
دکتر جعفر محمدشاهی عضو و دبیر
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو
دکتر بهنام محمدی عضو
دکتر خاطره عیسی زاده عضو
دکتر پرویز مولوی عضو
دکتر رضا علی پناه مقدم عضو
کاظم آخربین عضو
عسگر آرمون عضو
سینا رسول زاده عضو (دانشجوی پزشکی 92)
فاطمه حاضری  عضو ( دانشجوی پزشکی 94 )
راضیه وحدتی  عضو ( دانشجوی پزشکی 97 )

آموزش پزشکی عمومی، اداره آموزش، دانشکده پزشکی و پیراپزشکی؛ تلفن های تماس: رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵، دبیر کمیته ۳۳۵۳۴۶۷۷
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۹