کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

تعداد بازدید:۱۲۶۸
نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس ۳۳۵۳۴۷۳۵
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۸
حسن لطفی  عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷
علیرضا احدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰
کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
حجت خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
اللهوردی وفادار عضو ۳۳۵۳۴۷۰۰
فرهاد زمانه عضو ۳۳۵۳۴۶۹۵
خالق بایرامی عضو -

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) ریاست دانشکده، مدیریت امور عمومی دانشکده

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۹