کمیته زنجیره تامین کالا و خدمات

نام و نام خانوادگی سمت شماره تماس
دکتر اکبر پیرزاده عضو و رئیس ۳۳۵۳۴۷۳۵
دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۸
اکبر معصوم علیزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷
علیرضا احدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰
کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹
حجت خانزاده عضو ۳۳۵۳۴۶۸۱
اللهوردی وفادار عضو ۳۳۵۳۴۷۰۰
فرهاد زمانه عضو ۳۳۵۳۴۶۹۵
خالق بایرامی عضو -
بهرام نوروز عضو -

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) ریاست دانشکده، مدیریت امور عمومی دانشکده

کلید واژه ها: کمیته، زنجیره، تامین، کالا، خدمات

آخرین ویرایش۱۳ بهمن ۱۳۹۷