شاخص های علم سنجی

تعداد بازدید:۶۰۸

Cite Score:
CiteScore یک شاخصی کمی است که برای اندازه‌گیری تأثیر استنادی مجلات علمی پایگاه Scopus به کار می‌رود. CiteScore نشان‌دهنده میانگین تعداد استنادات به مقالات یک مجله علمی در طول یک دوره زمانی معین است. CiteScore اهمیت نسبی یک مجله در مقایسه با مجلات حوزه مشابه را نشان می‌دهد. بنابراین CiteScore ای که در یک حوزه موضوعی بالا به نظر می‌رسد، ممکن است در حوزه موضوعی دیگر پایین باشد. لذا نباید از CiteScore برای مقایسه مجلات در حوزه های موضوعی مختلف استفاده کرد.

SNIP:
شاخص SNIP یا ضریب تأثیر به هنجار شده بر اساس منبع بر مبنای داده‌های پایگاه Scopus محاسبه می‌شود. SNIP میزان تأثیر استناد را با وزن دادن به استناد بر اساس کل استنادات دریافتی یک حوزه موضوعی می‌سنجد. بنابراین تأثیر یک استناد می‌تواند در یک حوزه موضوعی نسبت به یک حوزه موضوعی دیگر ارزش بیشتری داشته باشد.

Quartile:
شاخص چارک یا Quartile (به اختصار Q) از شاخص‌های ارزیابی کیفیت مجلات به شمار می رود و نشان دهنده جایگاه مجله در مقایسه با مجله‌های حوزه موضوعی مشابه است. این شاخص معیاری برای انتخاب مجله با کیفیت است. بر این اساس مجلات Q1 در طبقه بالا (۲۵ درصد برتر)، مجلات Q2 در طبقه میانی بالا (۲۵ تا ۵۰ درصد)، مجلات Q3 در طبقه میانی پایین (۵۰ تا ۷۵ درصد) و مجلات Q4 در طبقه پایین (۲۵ درصد انتهایی) حوزه موضوعی خود قرار دارد. در نتیجه بهترین مجلات در یک حوزه موضوعی مشخص جز ۲۵ درصد برتر رتبه بندی یا Q1 هستند. لازم بذکر است که نمره Quartile بر اساس شاخص‌های مورد ارزیابی در پایگاه‌های Scopusو ISI می‌تواند متفاوت باشد.

آخرین ویرایش۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷