اعضای گروه بیوشیمی بالینی

نام خانوادگی، نام رتبه علمی رشته تحصیلی
دکتر امانی، مجتبی استاد بیوفیزیک
دکتر علی پناه مقدم، رضا دانشیار  بیوشیمی بالینی
دکتر رضاقلیزاده، لطف الله استادیار بیوشیمی بالینی
دکتر فضایلی، علی اکبر استادیار بیوشیمی بالینی
دکتر ماذنی، محمد دانشیار بیوشیمی بالینی
دکتر مهدوی فرد، سیدسینا استادیار بیوشیمی بالینی
دکتر نعمتی، علی دانشیار علوم تغذیه

اطلاعات تکمیلی توسط پورتال اعضای هیات علمی ارائه خواهد شد. " سامانه علمی سنجی اعضای هیات علمی"

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸