اعضای هیات علمی

گروه آموزشی: میکروب شناسی، انگل شناسی و ایمنی شناسی

نام خانوادگی، نام مرتبه علمی رشته تحصیلی
دکتر ارزنلو، محسن استاد باکتری شناسی
دکتر پیری، هادی استاد باکتری شناسی
دکتر تیمورپور، رقیه استادیار باکتری شناسی
دکتر حیدری، زهرا استادیار انگل شناسی پزشکی
دکتر صفرزاده، الهام استادیار ایمنی شناسی پزشکی
دکتر خادمی، فرزاد استادیار باکتری شناسی پزشکی
دکتر علیمحمدی، حسین مربی (عضو هیات علمی) میکروب شناسی
دکتر محمدی، بهنام دانشیار انگل شناسی پزشکی
میرزانژاد اصل، حافظ مربی (عضو هیات علمی) انگل شناسی پزشکی

گروه؛ اعضاء، رسالت، چشم انداز

آخرین ویرایش۱۷ مرداد ۱۳۹۸