گروه پزشکی اجتماعی و خانواده

تعداد بازدید:۵۳۱۷

مدیر گروه: دکتر سعید صادقیه اهری

سمت علمی: استاد

رشته تحصیلی: پزشکی اجتماعی
تلفن مستقیم ۳۳۵۳۴۴۷۴۱
تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ داخلی ۳۱۴ - ۰۴۵

پست الکترونیکی s.sadeghiyeh@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

آخرین ویرایش۰۲ مرداد ۱۳۹۸