کمیته نظارت بر آزمون ها

تعداد بازدید:۱۷۲۴

اعضای کمیته نظارت بر آزمون های تئوری و بالینی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس نام و نام خانوادگی سمت در کمیته تلفن تماس
دکتر افشین فتحی  عضو و رئیس کمیته ۳۳۵۳۴۷۳۵ دکتر محمدقاسم گل محمدی عضو ۳۳۵۳۴۷۳۵
دکتر جعفر محمدشاهی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ دکتر بهنام محمدی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷
دکتر خاطره عیسی زاده عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ کاظم آخربین عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷
حسن لطفی  عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷ علیرضا احدی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷
حجت موسی زاده عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰ دکتر عسگر آرمون عضو ۳۳۵۳۴۶۹۰
سیده مدینه انجمنی  عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ - - -

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)
شرح وظائف کمیته نظارت بر آزمون ها

آخرین ویرایش۱۱ فروردین ۱۳۹۹