گروه قلب و بیماریهای عفونی

مدیر گروه: دکتر حسین دوستکامی 
سمت علمی: دانشیار 
رشته تحصیلی: قلب و عروق
پست الکترونیکی: 
سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، Google Scholar

اعضای هیات علمی گروه قلب و بیماریهای عفونی:

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی نام و نام خانوادگی مرتبه علمی رشته تحصیلی
دکتر اوستا، لیلی استادیار قلب و عروق دکتر امیرعجم، زهرا استادیار قلب و عروق
دکتر باباپور، بهزاد استیادیار قلب و عروق دکتر حبیب زاده، شهرام دانشیار بیماریهای عفونی
دکتر دوستکامی، حسین دانشیار قلب و عروق دکتر زمانی، بیژن استادیار قلب و عروق
دکتر محمدشاهی، جعفر استادیار بیماریهای عفونی دکتر نجاتی افخم، افشین استادیار قلب و عروق

مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اردبیل؛ گروه آموزشی قلب و عفونی؛ دانشکده پزشکی

 

آخرین ویرایش۲۴ تیر ۱۳۹۸