گروه بیوشیمی بالینی

مدیر گروه:
دکتر رضا علی پناه مقدم

مرتبه علمی:دانشیار 
رشته تحصیلی: بیوشیمی بالینی
پست الکترونیکی r.alipanah@arums.ac.ir‌‌‌‌‌‌‌

سوابق پژوهشی: سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، google_scholar‌‌‌‌‌‌‌

گروه آموزشی بیوشیمی

‌‌‌‌
گروه علوم پایه همزمان با تأسیس دانشگاه ایجاد شد و در ابتدا تمامی گروه های مربوط به علوم پایه را شامل می‌شد. اکنون این گروه متشمل بر زیرگروه‌های بیوشیمی، تغذیه و فناوری سلامت پزشکی است. پذیرش دانشجو در رشته کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی در این گروه از سال ۱۳۸۷ آغاز شده است.
 

آخرین ویرایش۲۰ مرداد ۱۳۹۸