گروه علوم تشریحی و پاتولوژی

دکتر نوروز نجف زاده دانشیار علوم تشریح
مدیر گروه: دکتر نوروز نجف زاده

مرتبه علمی: دانشیار


رشته تحصیلی: رشته علوم تشریحی


پست الکترونیکی: n.najafzade@arums.ac.ir

سوابق پژوهشی:
سامانه علم سنجی، سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات، google_scholar

 

آشنائی بیشتر و رسالت و چشم انداز گروه

آخرین ویرایش۲۴ بهمن ۱۳۹۷