چشم‌انداز گروه


تبدیل‌شدن به یک قطب ارائه خدمات پزشکی تخصصی مرتبط در منطقه
تبدیل‌شدن به یک گروه پیشرو در زمینه آموزش میکروب‌شناسی، انگل‌شناسی و ایمنی‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی
تبدیل‌شدن به یک گروه پیشرو در زمینه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در حیطه میکروب‌شناسی در سطح ملی و بین‌المللی
گروه؛ اعضاء، رسالت، چشم انداز

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶