رسالت گروه

راه‌اندازی بانک میکروبی در گروه
راه‌اندازی دوره کارشناسی ارشد رشته باکتری‌شناسی پزشکی
تأسیس، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه پیشرفته میکروب‌شناسی
ارزیابی مستر از فعالیت‌های گروه و ارائه راهکار جهت بهبود عملکرد
تقویت ارتباطات ملی و بین‌المللی جهت استفاده از تجربیات آموزشی و پژوهشی دیگران
ارتقای کمی و کیفی پژوهش با ارائه طرح های هدفمند در راستای اولویت‌های کشوری و منطقه‌ای
ارتقای کیفی آموزش با تدوین برنامه‌های آموزشی مدون و استفاده از روشهای نوین تدریس و ارزیابی

گروه؛ اعضاء، رسالت، چشم انداز

آخرین ویرایش۲۲ شهریور ۱۳۹۶