کمیته اشتراک گذاری دانش

تعداد بازدید:۲۰۶۹
نام و نام خانوادگی سمت اداری سمت در کمیته تلفن تماس پست الکترونیکی
دکتر بهمن بشردوست رئیس دانشکده عضو و رئیس ۳۳۵۳۴۷۳۵ a.pirzadeh@arums.ac.ir
دکتر محمدقاسم گل محمدی معاون علوم پایه و پژوهش عضو ۳۳۵۳۴۶۹۸ m.golmohammadi@arums.ac.ir
دکتر جعفر محمدشاهی معاون آموزش علوم بالینی عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ j.mohammadshahi@arums.ac.ir
دکتر خاطره عیسی زاده سرپرست EDO عضو ۳۳۵۳۴۶۷۷ kh.isazadehfar@arums.ac.ir
دکتر عزیز کامران رئیس کمیته استعدادهای درخشان عضو ۳۳۵۲۲۰۸۶ a.kamran@arums.ac.ir
حسن لطفی  مدیر امور عمومی عضو ۳۳۵۳۴۶۹۷ a.masoum@arums.ac.ir
کاظم آخربین رئیس اداره آموزش عضو ۳۳۵۳۴۶۹۹ k.akharbin@arums.ac.ir
دکتر عسگر آرمون کارشناس مسئول EDO عضو و دبیر ۳۳۵۳۴۶۸۸ a.armoun@arums.ac.ir
سیده مدینه انجمنی  مسئول امتحانات عضو  33534677 m.anjomani@arums.ac.ir

زمان برگزاری جلسات کمیته: پنجشنبه ها، نه و نیم تا یازده قبل از ظهر؛ مکان برگزاری: اتاق جلسه ریاست دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

آخرین ویرایش۲۰ خرداد ۱۳۹۹