سرپرست دفتر مطالعات و توسعه آموزش

دکتر خاطره عیسی زاده فر
دانشیار پزشکی اجتماعی
کارشناسان دفتر توسعه آموزش
تلفن تماس: ۳۳۵۳۴۶۷۷-۰۴۵؛ تلفن داخلی ۲۰۳ تلفنخانه 335344679 و 33534680 (۰۴۵ برای خارج از استان)
پست الکترونیکی : kh.isazadehfar@arums.ac.ir

PDF

آخرین ویرایش۲۲ مرداد ۱۳۹۸