سرپرست کمیته تحقیقات دانشجوئی

دکتر محمد محمدزاده: استادیار خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
دکتر محمد محمدزاده
‌‌‌‌‌‌استادیار خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون
سرپرست کمیته تحقیقات دانشتجویی دانشکده پزشکی و پیراپزشکی

سوابق پژوهشی،
سامانه علم سنجی اعضای هیات علمی دانشگاه
سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقاتی دانشگاه
Google Scholar

بازگشت به کمیته تحقیقات دانشجوئی
صفحه نخست سایت دانشکده
 

آخرین ویرایش۰۹ دی ۱۳۹۷