رئیس امور عمومی

حسن لطفی : رئیس امور عمومی

مدرک تحصیلی:

رشته تحصیلی: 

تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۹۷

تلفن داخلی ۱۱۹

تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان) 

مجموعه مدیریت امور عمومی
امور مالی خدمات اداری تدارکات کارگزینی دبیرخانه
نقلیه روابط عمومی طرح تکریم کمیته امور رفاهی تاسیسات

PDP

کلید واژه ها: رئیس امور عمومی، حسن لطفی

آخرین ویرایش۲۹ دی ۱۳۹۸