مدیر گروه معارف اسلامی


دکتر کاظم معاضدی
استادیار مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی
سوابق پژوهشی: سامانه مدیریت اطلاعات تحقیقات
پست الکترونیکی k.moazedi@arums.ac.ir
تلفن های تماس: مستفیم ۳۳۵۳۴۷۳۰، تلفنخانه ۳۳۵۳۴۶۸۰و ۳۳۵۳۴۶۷۹ -۰۴۵ داخلی ۳۲۳

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۷