امور دانشجوئی

نام و نام خانوادگی: لیلا داداشی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد

رشته تحصیلی: آموزش پزشکی

تلفن مستقیم: ۳۳۵۳۴۶۷۸

تلفن داخلی ۱۰۳؛ تلفنخانه ۳۳۵۳۴۷۳۲ و ۳۳۵۳۴۶۹۳ (۰۴۵ برای خارج از استان)

 


اهم وظائف امور دانشجوئی


۱) همکاری در برگزاری امتحانات مختلف دانشجویان
۲) راهنمائی دانشجویان جهت استفاده از انواع تسهیلات دانشجوئی
۳) ثبت نام وتشکیل پرونده اموردانشجوئی برای دانشجویان جدید الورود
۴) تکمیل فرم تعهد محضری وافتتاح حساب بانکی برای دانشجویان متقاضی وام
۵) پرداخت وام تحصیلی و مسکن برای دانشجویان متقاضی واجدالشرایط در هر نیمسال تحصیلی
۶) تسویه حساب با دانشجویان فارغ التحصیل و ارسال پرونده آنان به معاونت دانشجوئی، فرهنگی
۷) پرداخت وام ضروری، ازدواج و ودیعه مسکن برای دانشجویان متقاضی واجد الشرایط در هر سالتحصیلی
۸) همکاری با معاونت دانشجوئی، فرهنگی دانشگاه در خصوص صدور دفترچه بیمه برای دانشجویان متقاضی

کلید واژه ها: امور دانشجوئی، لیلا داداشی، کارشناسی ارشد، آموزش پزشکی

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۷