کارگاه های آموزشی

ردیف

ایام هفته

تاریخ

عنوان کارگاه

مدرس

مخاطب

مستندات

1 چهارشنبه 98/6/13 کارگاه کتابدار پژوهشی صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

2

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

98/6/3

98/6/4

98/6/5

کارگاه جستجوی پیشرفته در بانک اطلاعاتی Web of Science, Scopus, Science Direct صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی , کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

3 چهارشنبه 98/4/5 جستجوی بانک اطلاعاتی PubMed صغری گلمغانی کارشناسان کتابداری و پژوهش

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

4

سه شنبه

98/2/10

فهرستنویسی و رده بندی (مقدماتی)

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

5

پنج شنبه

98/2/19

جستجوی منابع الکترونیکی BMJ

صغری گلمغانی

دانشجویان تحصیلات تکمیلی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

6

چهارشنبه

98/3/8

نوپا

صغری گلمغانی

اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

7

پنج شنبه

98/3/30

کارگاه فهرستنویسی و رده بندی (پیشرفته)

سهیلا عقیلی

کارشناسان کتابداری

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

8 چهارشنبه 98/4/5 جستجوی منابع الکترونیکی Web of Scinces و JCR صغری گلمغانی اعضای هیأت علمی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

9

پنج شنبه

98/2/5

نوپا

صغری گلمغانی

کارشناسان کتابداری و کارکنان معاونت پژوهشی

اسلایدهای کارگاه

لیست شرکت کنندگان

برنامه کارگاه

آخرین ویرایش۱۰ مهر ۱۳۹۸