همکاران

مسئول کتابخانه مرکزی دانشگاه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش فنی کتابخانه

نام و نام خانوادگی: سهیلا عقیلی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۲۳۸۹۰ داخلی: ۳۵۲ ایمیل: s.aghili@arums.ac.ir

 

کارشناس سایت کامپیوتر دانشگاه

نام و نام خانوادگی: زینب ایمانی

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی: ۳۵۳ ایمیل: z.imani@arums.ac.ir

 

کارشناس بخش نشریات وپایان نامه

نام و نام خانوادگی: فرهاد خدایی

کارشناس ریاضی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ ایمیل: farhadkhodaei 2 @gmail.com

 

کارشناس بخش امانت

نام و نام خانوادگی: فرزانه غنی زادگان

کارشناس معارف اسلامی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی: ۳۵۱

نام و نام خانوادگی: زهرا مهمان نواز

کارشناس کتابداری و اطلاع رسانی

تلفن: ۳۳۵۱۰۰۶۲ داخلی :۳۵۱ ایمیل: z.mehmannavaz 1 @gmail.com

 

آخرین ویرایش۳۱ تیر ۱۳۹۸