اسناد و مدارک پزشکی

شرح وظایف:

۱- رسیدگی کمی و کیفی پرونده‌های بستری و تحت نظر

۲- ترخیص بیماران بستری و تحت نظر در شیفت صبح

۳- مسئولیت و پاسخگویی در قبال فعالیت های هر یک از واحد های تابعه اسناد و مدارک پزشکی

۴- تنظیم برنامه و ایجاد هماهنگی لازم بین واحد های تابعه اسناد و مدارک پزشکی

۵-پ اسخگویی به تمامی مکاتبات ارسالی از سوی سازمانها (معاونت درمان، پزشکی قانونی، نظام پزشکی و...)

۶- برگزاری ماهانه کمیته آمار و مدارک پزشکی، دبیر کیمته و پیگیر موارد مطروحه

۷- بررسی ماهانه نمونه پرونده‌های پزشکی و گزارش موارد عدم رعایت استاندارد مسئولین مربوطه (مسئولین بخش ها)

۸- ساماندهی، ایجاد امنیت لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات سلامت، نظارت و کنترل بایگانی های جاری و نیمه فعال و رکد

۹- نیاز سنجی واحد از نظر لوازم مورد نیاز و پیگیری درخواست ها

۱۰- بررسی و اصلاح خطاهای مربوط به سپاس

۱۱- رابط اسناد دانسگاه در مرکز و انجام امورات مربوطه طبق دستورالعملهای واحد اسناد دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

۱۲- همکاری لازم با واحد ارزشیابی و نظارت معاونت درمان

۱۳- همکاری با واحد بایگانی

آخرین ویرایش۲۶ خرداد ۱۳۹۸