مجموعه فعالیت های اداره آمار

۱- تدوین برنامه جامع عملیاتی اداره آمار دانشگاه

۲- اجرای طرح استخراج اقلام آماری و اطلاعاتی معاونت‌ها

۳- شناسایی تنگناها و مشکلات آماری در سطح دانشگاه و تعیین روش‌های رفع آن

۴- پاسخگویی به مکاتبات آماری مربوط به درخواست آمار و اطلاعات دانشگاه از طرف سایر دستگاه‌های اجرایی استان از جمله: استانداری، فرمانداری

۵- مسئولیت بروز رسانی سامانه یکپارچه نظام آمار و اطلاعات سلامت ایران (سیناسا) دفتر آمار و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۶- تهیه و انتشار سالنامه آماری دانشگاه

۷- همکاری در تهیه سالنامه استانداری استان اردبیل

۸- تدوبن شامل شاخص‌های عدالت درسلامت، رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، هیأت امنا، ارزیابی خرد علم و فناوری، سامانه یکپارچه نظام اطلاعات سلامت ایران، سامانه سالنامه کشوری

۹- تحلیل شاخص‌های مدیریتی وانعکاس به مسئولین دانشگاه

۱۰- پاسخگویی به درخواست کلیه واحدهای برون سازمانی و دورن سازمانی درخصوص آمار نیروی انسانی

۱۱- جمع آوری آمار و اطلاعات مربوط به پرسشنامه خرد علم و فنآوری

۱۲- تکمیل و بروز رسانی سامانه تجمیع اطلاعات پرسنلی دانشگاه

۱۳- انجام بازدیدهای ادواری از کلیه واحدهای آمار دانشگاه به منظور نظارت و کنترل فرآیندهای جمع آوری آمار و اطلاعات

۱۴- ارائه اطلاعات از طریق وب سایت دانشگاه و بروز رسانی مداوم سایت اداره آمار دانشگاه

۱۵- کنترل و نظارت بر آمار مربوط به عملکرد درمانگاه‌های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی

۱۶- کنترل و نظارت بر آمار مربوط به فعالیت بیمارستان و مراجعین درمانگاهی جهت تهیه شاخص‌های بیمارستانی و درمانگاهی

۱۷- پایش و ارزیابی آمار و اطلاعات واحدهای تابعه دانشگاه

۱۸- برگزاری جلسات کمیته آمار به صورت منظم

۱۹- نیازسنجی آموزشی در خصوص مهارت‌ها و دوره‌های مرتبط با رابطین آماری

۲۰- توانمندسازی و ارتقای فرهنگ آماری در کارکنان بویژه رابطین آماری واحدهای تابعه دانشگاه

۲۱- تجزیه و تحلیل و تهیه گزارشات لازم در ارتباط با اطلاعات آمارهای جمع‌آوری شده و انعکاس آنها به واحدهای ذیربط به منظور استفاده در تهیه برنامه‌های آینده و رفع نارسایی‌های موجود

۲۲- ایجاد و استقرار بانک اطلاعات به منظور مستند سازی داده‌های آماری برای استفاده در موارد لزوم

آخرین ویرایش۰۵ شهریور ۱۳۹۷