پرسنل

 

معصومه محمدی منفرد: کارشناس مسئول آمار

مدرک تحصیلی: کارشناس ارشد آمار

آدرس ایمیل: amar@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۶

 

شرح وظایف کارشناس مسئول اداره:

۱- شناسایی تنگناها و مشکلات آماری و تعیین روش‌های رفع آن

۲- شناخت امکانات، نقاط قوت و فرصت‌های آماری در سطح دانشگاه

۳- شناسایی شاخص‌های آماری موردنیاز برای برنامه ریزی و توسعه معاونت‌های دانشگاه

۴- بررسی وتصویب تعاریف ومفاهیم کاربردی درفعالیتهای آماری حوزه‌ها

۵- ا رزیابی و پایش عملکرد از واحدهای آماری

۶- بررسی و ارائه تسهیلات لازم برای مکانیزه کردن آمار و اطلاعات موجود و ایجاد پایگاه‌های اطلاعات آماری

۷- بررسی مواردی که از طریق مدیریت آمار و فناوری دانشگاه به اداره آمار ارجاع می‌شود

۸- بررسی و تصویب برنامه‌های کوتاه مدت و بلندمدت فعالیت‌های آماری

۹- مشارکت در امر فعالیت‌های پژوهشی دانشگاه در حیطه آماری

۱۰- بررسی روند تهیه سالنامه و گزارشات آماری

۱۱- پردازش و ارزیابی صحت و سقم اطلاعات و آمارهای دریافتی از واحدها

۱۲- پردازش، تجزیه وتحلیل اطلاعات آماری وتدوین گزارش تحلیلی از وضع موجود فعالیت‌های آماری حوزه‌ها

 

کارشناس اداره آمار:

۱- زهرا پورجعفر

مدرک تحصیلی: کارشناس آمار و فناوری اطلاعات

آدرس ایمیل: amar@arums.ac.ir

شماره تماس: ۳۳۵۳۴۸۱۵

 

شرح وظایف کارشناس آمار:

۱- جمع آوری بهنگام آمار و اطلاعات به صورت دقیق و صحیح

۲- پاسخگو بودن در ارتباط با صحت وسقم آمار و اطلاعات ارسالی

۳- جمع آوری آمار و اطلاعات موثق و تأیید شده و ارسال آن به صورت رسمی و در قالب نامه اداری

۴- پاسخگو یی برای مکاتبات درون سازمانی و برون سازمانی

۵- شرکت در کلاسهای آموزشی که توسط مدیریت آمار و فناوری اطلاعات برگزار می‌گردد

۶- نظارت بر عملکرد زیرمجموعه خود، جهت بالا بردن دقت و صحت اطلاعات ارسالی

۷- همکاری در تهیه نشریه آماری، سالنامه آماری، گاهنامه آماری و....

۸- همکاری در تهیه شاخص‌های آماری

۹- همکاری در بازدیدهای ادواری از واحدهای آماری حوزه‌های مختلف

۱۰- تعامل و همکاری با زیر مجموعه دخیل و مؤثر در تولید آمار و انتقال آموزش‌های لازم به ایشان

۱۱- همکاری و مساعدت جهت پیشبرد سیاستهای اداره آمار و اطلاعات

 

آخرین ویرایش۱۵ تیر ۱۳۹۸