اخبار

برگزاری اولین نشست کاری و هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها و مسئولین فناوری اطلاعات مراکز با اعضای شورای تخصصی سیستم اطلاعات بیمارستانی

اولین نشست کاری و هم اندیشی مدیران مراکز آموزشی درمانی و بیمارستانها و مسئولین فناوری اطلاعات مراکز با اعضای شورای تخصصی سیستم اطلاعات بیمارستانی برگزار گردید.

ادامه مطلب