مطالب مرتبط با کلید واژه " روش اجرایی "


خط مشی ها

خط مشی ها

فهرست خط مشی ها ( Policies ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵ ردیف زیرمحور عنوان کد مدیریت و رهبری ۱ تیم حاکمیتی governance team مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه بیمار POL-GT-1 2 تیم حاکمیتی governance team مشارکت در پیشگیری و ارتقاء سلامت در حیطه کارکنان POL-GT-2 3 تیم مدیریت اجرایی Executive Management انتخاب پیمانکاران با لحاظ ...

فرآیند ها

فرآیند ها

فرآیند های درمان   فرآیند انجام آزمایش اورژانسی فرآیند انجام مشاوره اورژانسی فرآیند انجام سونوگرافی اورژانسی فرآیند انجام انجام کد ۲۴۷             فرآیند های پشتیبانی فرآیند رسیدگی و تکمیل پرونده بالینی فرآیند پیگیری پرونده های بلا تکلیف فرآیند پذیرش فرآیند ترخیص  

دستورالعمل ها

دستورالعمل ها

فهرست دستورالعمل ها ( Instructions ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵ ردیف زیرمحور عنوان کد   مدیریت و رهبری   ۱ تیم مدیریت اجرایی Executive Management نظارت بر عملکرد پیمانکاران INS-EM-1     مدیریت خطر حوادث و بلایا Risk Management دستورالعمل حفظ ایمنی واحد موتورخانه INS-RM-1   2 مدیریت خطر حوادث و بلایا Risk Management راهبری ایمن سیستم هی الکتریکی و مکانیکی INS-RM-2   3 مدیریت خطر ...

روش های اجرایی

روش های اجرایی

فهرست روش های اجرایی ( Procedure ) در استانداردهای اعتباربخشی سال ۱۳۹۵ ردیف زیرمحور عنوان کد مدیریت و رهبری ۱ مدیریت اجرایی Executive Management نظارت مستمر در تمام ساعات شبانه روز بر روند ارائه خدمات در بیمارستان PRO-EM-1 2 مدیریت خطا Fault Management ارزیابی پیشگیرانه خطاهای پزشکی PRO-FM-1 3 مدیریت خطا Fault Management نحوه گزارش دهی همگانی خطاها پزشکی ...

عناوین شاخص ها

عناوین شاخص ها

عناوین شاخص های مرکز درصد ترک اورژانس با مسئولیت شخصی درصد احیای قلبی و ریوی ناموفق درصد تعیین تکلیف شده ظرف مدت ۶ ساعت ۹ درصد بیماران خارج شده از اورژانس ظرف مدت ۱۲ ساعت میانگین مدت زمان تریاژ سطوح مختلف تعداد مرگ مغزی تعداد بیماران MI فوت ...